Contact details

Pizza en/of Pasta foodtruck ? Geen probleem, we hebben ze beiden.
Onze luxueuze formules starten vanaf 975 euro.

Contact via reservatie@pastafoodtruck.be

logo pasta republic

Privayverklaring en Verwerking van de persoonlijke gegevens

De onderneming Italian Take-Away Comm.V.  (en haar commerciële benamingen Pasta Republic en Pizza Republic en website www.pastafoodtruck.be en www.pizzafoodtruck.be en www.pastarepublic.be) leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. 

Italian Take-Away Comm.V. verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via  email, telefoonnummer , het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief, volgen van de blog of sociale media pagina's van Facebook en Instagram en Google. Dit voor zowel de onderneming Italian Take-Away Comm.V. en haar commerciële benamingen Pasta Republic en Pizza Republic. Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens.  

De aldus bekomen gegevens worden door Italian Take-Away Comm.V.  enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Italian Take-Away Comm.V. in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Italian Take-Away Comm.V. toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier of het bestelformulier of praktische fiche bij een boeking en bij het inschrijven op de nieuwsbrief of volgen van de blog. Italian Take-Away Comm.V. kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Italian Take-Away Comm.V. en de betrokkene

wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Italian Take-Away Comm.V.  te behartigen

om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel

voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Italian Take-Away Comm.V. wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen door contact op te nemen met  Italian Take-Away Comm.V. via reservatie@pastafoodtruck.be 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Algemene voorwaarden Italian Take-Away Comm. V. Dwarsstraat 23 9450 Denderhoutem (met Pasta Republic, Pizza Republic, www.pizzarepublic.be en www.pastarepublic.be en www.pastafoodtruck.be als commerciële benamingen van Italian Take-Away Comm.V.) .

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Italian Take-Away Comm.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van ​Italian Take-Away Comm.V.. 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Italian Take-Away Comm.V. en een cliënt waarop Italian Take-Away Comm.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.​

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Schriftelijk is gelijk aan per e-mail.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Italian Take-Away Comm.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 24 uren, tenzij anders aangegeven. Italian Take-Away Comm.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 24 uren wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.​

2. Prijzen voor het verzorgen van catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen of hoeveelheid porties of totaal bedrag. Hiervoor gelden de in artikel 6 beschreven betalingscondities.

3. Opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. BTW percentages kunnen veranderen tussen offerte en facturatie ten gevolge van veranderende wetgeving.

Artikel 4. Benodigdheden event

1. De cliënt geeft ten laatste 5 werkdagen voorafgaand aan de leverdatum het definitief aantal benodigde porties en/of aanwezige personen door aan Italian Take-Away Comm.V. Dit gebeurt per e-mail. 

2. Indien dit afwijkt van het reeds afgesproken aantal benodigde porties en/of personen, dan is Italian Take-Away Comm.V. vrij  de overeengekomen prijzen aan te passen.​

3. De cliënt verbindt zich ertoe om de gevraagde stroom en toegankelijkheid voor de foodtrucks te voorzien tenzij anders bepaald. 

4. De cliënt verbindt zich ertoe om een goed bereikbare en begaanbare staanplaats zoals beschreven in de praktische fiche van iedere foodtruck die per e-mail steeds wordt toegestuurd naar de cliënt.

Artikel 5. Vertraging en afwezigheid

1. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

2. Dit is een middelenverbintenis tussen Italian Take Away Comm.V. en de Client: We rijden met auto's en die kunnen pech hebben, een ongeval of vastlopen in files en verkeer. Italian Take-Away Comm.V. kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en niet leveren van prestaties ten gevolge van autopech, ongeval, autoongevallen, keukendefecten, verkeersopstoppingen. Italian Take Away Comm.V. gebruikt alle beschikbare middelen om tijdig aanwezig te zijn en de prestaties uit te voeren.

Artikel 6. Betaling en facturatie

1. De cliënt betaalt de overeengekomen totaalprijs contant of via overschrijving binnen de 14 dagen na factuurdatum. 

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Italian Take-Away Comm.V. het recht de client in gebreke te stellen, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Italian Take-Away Comm.V. 

3. Eventueel te maken incassokosten en gedervde intresten  en administratieve kosten bij niet tijdige betaling, komen volledig voor rekening van cliënt. De factuur volgt per email na het event. SAP, Mercurius account creatie of het gebruik van gelijk wel andere betaalplatform of extra administratieve handelingen voor betaald te worden buiten een klassieke factuur per email of het niet of onvolledig invullen van de praktische fiche hebben een meerprijs van 150 eur excl btw. 

4. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.  Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de cliënt aan Italian Take-Away Comm.V is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten en herinneringsmails voor het opvolgen van deze laattijdige betaling van de cliënt bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 eur. Bedragen zijn exclusief btw. Een eerste betalingsherinnering is kosteloos. Indien nodig  volgt er na 7 kalenderdagen een tweede  en laatste betalingsherinnering met als kost 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 eur.  Een eventuele ingebrekestelling volgt 7 kalenderdagen na het uitblijven van betaling na de tweede betalingsherinnering. 

Artikel 7. Annulering door cliënt

1. Annuleren van deze opdracht 90 dagen voor aanvang van het geplande event kan door de cliënt kosteloos. Annuleren van vanaf 60 dagen voor aanvang van het event van de cliënt kost 60% van de overeengekomen prijs excl btw. Dit geldt ook als de foodtrucks van Italian Take-Away Comm. V. niet kunnen starten en serveren omdat de plaats niet toegankelijk was voor de foodtruck (dan inclusief transportkosten). Indien er minder gasten aanwezig zijn dan waarvoor er een prijs per persoon is overeengekomen dan is  Italian Take-Away Comm. V. vrij deze prijs per persoon aan te passen naar de totaalprijs die was overeengekomen. 

Artikel 8. Annuleringen door Italian Take-Away Comm.V.

1. Italian Take-Away Comm.V is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Italian Take-Away Comm.V. zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Italian Take-Away Comm.V. gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. 

3. Italian Take-Away Comm.V. kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld bij annuleren van het event door Italian Take -Away Comm.V.

​Artikel 9. Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten, dieren, installaties (alle installaties) en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Italian Take-Away Comm.V. medewerkers of derden. 

2. In het bijzonder herstellingen (kosten van werkuren, kosten van vervangtoestellen vervangstukken, administratiekosten en kosten van geannuleerde events) uitgevoerd ten gevolge van schade aan  elektrische installaties in de foodtrucks die veroorzaakt is door defecte, overbelaste (stroompieken) of verkeerd aangesloten elektriciteitsnetwerk zijn volledig ten laste van de opdrachtgever en zullen volledig verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 10. Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de dag van het event van de cliënt zelf gemeld te worden.  De Client dient deze klacht binnen de 3 werkdagen ook schriftelijk of per mail te melden aan Italian Take-Away Comm.V naar reservatie@pastafoodtruck.be. 

2. Italian Take-Away Comm.V. kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen voor die cateringopdracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.​

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.